Thiếu ngủ có thể gây trầm cảm không ?

Thiếu ngủ có thể gây trầm cảm không ?

Hỏi đáp trầm cảm

Câu trả lời là không.

Thiếu ngủ không thể gây ra trầm cảm, nhưng nó đóng một vai trò. Thiếu ngủ do một căn bệnh y tế hoặc vấn đề cá nhân khác có thể làm tăng trầm cảm. Vấn đề giấc ngủ mãn tính cũng là một đầu mối quan trọng mà ai đó có thể bị trầm cảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *